Uw juridische partner.

Waar en wanneer u ons nodig hebt. Want wij begrijpen dat uw onderneming nooit stil staat.

Meer info
SCROLL

Onze expertise.

Ondernemingsrecht

INTEGRA begeleidt ondernemingen bij alle juridische uitdagingen die hun pad kruisen op ondernemingsrechtelijk vlak.

Vennootschapsrecht - M&A

Wij leggen ons toe op het volledige spectrum van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden en hebben een solide expertise in M&A-transacties.

Vastgoed & retail

INTEGRA adviseert ondernemingen (o.a. retailers vastgoedinvesteerders, ontwikkelaars en andere stakeholders) in het kader van vastgoedtransacties, met een bijzondere focus op handelshuur en retail.

Conflict management

Onze advocaten hebben een uitgebreide ervaring in het managen van commerciële geschillen binnen elk van onze expertisedomeinen. Wij treden zowel op in de rechtbanken als in het kader van (internationale) arbitrageprocedures en bemiddeling.

05-09-2023
Kristof Vanhove spreker op studiemiddag "Handelshuur anno 2023" (die Keure)

Op donderdag 5 oktober 2023 is Kristof Vanhove gastspreker op een studiemiddag te Gent die wordt georganiseerd door die Keure en volledig gewijd is aan handelshuur. De uiteenzetting van Kristof heeft als titel "De weigering van de hernieuwing en uitzettingsvergoeding in het licht van de meest recente rechtspraak".

08-08-2023
Oprichting van het Centraal register voor bestuursverboden: wat verandert er voor u?

Op 1 augustus 2023 is de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden in werking getreden.

Het register centraliseert bepaalde gegevens van natuurlijke en rechtspersonen aan wie een gerechtelijk verbod werd opgelegd tot uitoefening van bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden (bijv. ingevolge insolventiemisdrijven, een kennelijke grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, etc.).

Het register is erop gericht de controle op de naleving en de handhaving van bestuursverboden eenvoudiger en efficiënter te maken, aangezien dit in de praktijk te wensen overliet.

Bepaalde overheidsdiensten (o.a. politiediensten, het openbaar ministerie en de griffiers van de ondernemingsrechtbanken) en notarissen zullen voortaan toegang hebben tot het volledige register en zullen derhalve alle daarin opgenomen gegevens kunnen raadplegen (m.n. de naam van de veroordeelde, de rechter die het bestuursverbod heeft uitgesproken, de begin- en einddata van het bestuursverbod, en de redenen voor het verbod). Verder is ook (beperktere) toegang mogelijk voor belanghebbende particulieren, zij het dat deze enkel de naam (en desgevallend het ondernemingsnummer) van de veroordeelde en de begin-en einddatum van het verbod kunnen raadplegen. De bedoeling is dat burgers op deze manier kunnen nagaan of een (rechts)persoon waarmee zij in aanraking komen het voorwerp uitmaakt van een bestuursverbod.

Wat betekent dit concreet voor u?

Bij de neerlegging van een benoemingsbesluit (als (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht, commissaris of vereffenaar van een vennootschap, vereniging of stichting, of als vertegenwoordiger voor de werkzaamheden van een bijkantoor) zal het register voortaan worden geraadpleegd en zal de neerlegging / publicatie van het benoemingsbesluit worden geweigerd indien de betrokken persoon in het register is opgenomen.

Een voor de praktijk belangrijke nieuwigheid (en bijkomende administratieve verplichting) is dat er samen met het benoemingsbesluit door het voor de benoeming bevoegde orgaan een verklaring dient te worden opgesteld en neergelegd waarin wordt bevestigd dat er lastens de betrokken persoon geen veroordeling tot een bestuursverbod werd uitgesproken door een rechtscollege binnen de EER.

Indien deze verklaring ontbreekt, zullen de griffies en notarissen dit moeten melden, waarna het register zal worden geraadpleegd door de bevoegde instanties om na te gaan of er sprake is van een (buitenlands) bestuursverbod. Het spreekt voor zich dat dit aanleiding zal (kunnen) geven tot een vertraging van de neerlegging en publicatie van het benoemingsbesluit, wat evident niet wenselijk is. Het is dus absoluut aangewezen om alle benoemingsbesluiten met ingang vanaf 1 augustus 2023 gepaard te laten gaan met een door het bevoegde orgaan ondertekende (en correct opgestelde) verklaring waarin de afwezigheid van een bestuursverbod wordt bevestigd.

Leer ons beter kennen.

Ons team van gedreven en gespecialiseerde advocaten staat voor u klaar.

Ons team